ANBI

 Over de stichting

Juridische naam:    
                 Stichting Lokalen voor Christelijke Bijeenkomsten te Katwijk
Ook bekend onder de naam:  Vergadering van Gelovigen Katwijk
Juridische vorm:                       Stichting
RSIN / fiscaal nummer:            8040.44.363
KvK-nummer:                             41165558 
Bezoekadres:                             J.W. Frisodreef 146, Katwijk
Website:                                       http://www.vergaderingkatwijk.nl
E-mailadres:                               info@vergaderingkatwijk.nl

Doelstelling
De stichting, die geen winstoogmerk heeft, heeft ten doel:
a. Het faciliteren, ondersteunen en bekostigen van christelijke samenkomsten en andere activiteiten van christenen, die in Katwijk samenkomen onder de naam: "Vergadering van Gelovigen Katwijk".
b. Het vanuit christelijk uitgangspunt ondersteunen van maatschappelijk opbouwende activiteiten, zoals evangelisatiewerk (in binnen en buitenland), jongerenwerk, ouderenzorg en hulp aan mensen in nood.
c. De instandhouding, het beheer en de exploitatie van een vergaderlokaal, J.W. Frisodreef 146 te Katwijk. Dit lokaal wordt uitsluitend voor christelijke doeleinden gebruikt.
d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 
Bestuurders (namen en functies)
W. van Duijn - voorzitter
J. Guijt - penningmeester
W.G. Schouten - secretaris
R. Zuijderduijn - bestuurslid
 
Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning. Ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Er zijn geen directieleden of personeel in loondienst.

Hoofdlijnen beleidsplan

Meerjarenbeleidsplan 2014 - 2019

Inleiding
Volgens de regelgeving met betrekking tot Algemeen Nut Beogende Instellingen is het bestuur verplicht om een meerjarenbeleidsplan op te stellen.

Algemeen
Om haar doelstellingen te bereiken beheert de vereniging diverse gelden.

Werving
Teneinde onze doelstellingen te realiseren vindt fondswerving plaats door vrijwillige bijdragen van gemeenteleden en verhuur van het lokaal.

Beheer en verantwoording van gelden
Alle rekeningen (kassen) worden jaarlijks intern gecontroleerd op juistheid. In een jaarlijkse vergadering wordt het financieel beleid geëvalueerd en vastgesteld. De geaggregeerde gegevens worden jaarlijks op internet gepubliceerd.

Kosten voor het beheer van gelden
De beheerkosten beperken zich tot bankkosten.

Reservevorming
De vereniging houdt voor een aantal doelen beperkte bestemmingsreserves aan.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 2015

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 2015

Het afgelopen jaar hebben wij activiteiten uitgevoerd in het kader van:
- Het mogelijk maken van christelijke diensten (samenkomsten en bidstonden)
- Uitvoeren van diaconie (hulp aan mensen in nood)
- Ondersteunen van missionaire activiteiten (evangelisatiewerk in binnen en buitenland)

Verkorte staat van baten en lasten over het jaar 2015 (2014)

Baten en lasten (x € 1,-) 2015 2014
     
BATEN    
Collecten en giften 17.595 16.589
Overige baten 280 0
 

TOTAAL BATEN 17.875 16.589
     
LASTEN    
Evangelisatie 5.150 5.550
Diaconie 3.900 4.625
Huisvesting 4.509 6.237
Overige lasten 1.058 1.187
 

TOTAAL LASTEN 14.617 17.599
     
Saldo financiële baten en lasten -305 -267
 

TOTAAL RESULTAAT 2.953 -1.277

Nieuws


Er zijn geen nieuwsberichten gevonden

Agenda / Activiteiten


Er zijn de komende periode geen activiteiten.

Locatie


Vergadering van Gelovigen
J.W. Frisodreef 146
2224 BK Katwijk zh
T. 071 - 407 52 89
E. info@vergaderingkatwijk.nl